X
تبلیغات
فرهنگ و هنر

ز دانـا بپـــرســــــــید پــس دادگـــــــــــر       کـه فــــرهـــنگ بهـــتر بود یا گـــهـــــر
چــــنین داد پاســـــخ بدو رهـــنـــمـــون      کــه فـــرهـنگ باشــد ز گـــوهـــر فزون
کـــــه فــــرهــــــنگ آرایش جــــــان بـود      ز گـــوهــــر ســخــن گـفتن آسـان بود
گهر بی هنر زار و خـوار است و سست      بـه فــــرهــــنگ باشــد روان تنـدرست
در دانــش از گــــنـــج نـامــــی‌تــر است      هـــمـــان نــزد دانـا گــــرامــی‌تـر است
ســــخــــن مـــاند از مــا هــمــی یادگار      تــــو بـا گــــنـــــج، دانـش برابر مـــــدار

                                                                                          (فردوسی)

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه چهارم فروردین 1393 و ساعت 20:50 |

خواب انوشیروان درباره پیامبر اسلام

فردوسی در شاهنامه خواب مشهور انوشیروان را كه مسلمانان، آن را یكی از معجزات پیامبر اسلام و از«دلایل» و «شواهد» نبوت آن حضرت ثبت كرده اند، نقل می‌كند. این خواب همان است كه در بسیاری متون همچون تاریخ بلعمی و فارسنامه ابن بلخی آمده است كه خسرو انوشیروان، خود در شب ولادت حضرت رسول خواب دید كه كنگره ایوان مدائن به زمین افتاد و نوری از جانب حجاز بتابید كه جهان را روشن ساخت. همان شب، «موبدان موبد» یعنی بزرگ‌ترین موبد رسمی‌ دولت ساسانی نیز به خواب دید كه اشتران كوچك تازیان بر اشتران بزرگ ایرانی غالب شدند. در پی بازگویی این خواب‌ها بود كه از سوی خسرو انوشیروان به نعمان بن منذر، حاكم حیره دستور داده شد تا بهترین معبر عرب را برای تعبیر خواب وی احضار كنند. صدور فرمان مزبور بنا به روایات اسلامی ‌به تعبیر این خواب، از سوی شق و سطیح كاهن می‌انجامد. فردوسی همین مضامین را در شاهنامه چنین به نظم درآورده است:

 

فراوان بر آن عهد، كسری گریست

 پس از عهد، یك سال كسری بزیست
 در این سال، یك شب نیایش كنان
به خواب اندرون شد ستایش كنان
چنان دید روشن روانش به خواب
 كه در شب برآمد یكی آفتاب
چهل پایه نردبان از برش
كه می‌رفت تا اوج كیوان سرش
 برآمد برین نردبان از حجاز
     خرامان خرامان به كشی و ناز
 جهان قاف تا قاف پر نور كرد
        به هر جا كه بد ماتمی، سور كرد
 در آفاق هر جا ز نزدیك و دور
نبد كان نه از فر او یافت نور
به هر جا كه بد نور نزدیك راند
جز ایوان كسری كه تاریك ماند
  

 سپس به گزارش فردوسی، بزرگمهر، تعبیر این خواب انوشیروان را برای او بازگفت، لیكن از آنجا كه فردوسی، اسلام باور و شیعی مذهب است، در گزارش تعبیر خواب انوشیروان، خود، حقانیت اسلام و معجزات پیامبر (از جمله شق القمر) را از زبان بزرگمهر به نظم درآورده است، در حالی كه مسلم و ثابت است كه بزرگمهر، سال‌ها پیش از ظهور اسلام نمی‌تواند از وقوع چنین معجزه ای كه هنوز اتفاق نیفتاده است، آگاهی داشته باشد. پس باید اعتراف كرد كه این گفتار، نمودی از باورهای خالق شاهنامه است كه در مقام گزارش خواب انوشیروان و تعبیر آن از سوی بزرگمهر، باورهای اسلامی ‌خویش را بر آن گزارش افزوده و گفته است:

رویا
از این روز در تا چهل سال بیش
    نهد مردی از تازیان پای پیش
كه در پیش گیرد ره راستی
بپیچد ز هر كژی و كاستی
 به هم برزند دین زرتشت را
به مه چون نماید سرانگشت را
 به دو نیمه گردد ز انگشت او
به كوشش نبیند كسی پشت او
به تخت سایه پایه برآید بلند
دهد مر جهان را به گفتار پند
 پس از وی ز تو یك نبیره بود
كه با پیل و كوس و تبیره بود
سپاهی بتازد بر او، از حجاز
  اگرچه ندارد سلیح و جهاز
ز تخت اندر آرد مر او را به خاك
 ز گردان كند مر جهان جمله پاك
بیفتد همه رسم جشن سده
 شود خاكدان جمله آتشكده
به گشتاسب، جاماسب خود گفته بود
از این راز و این راه آشفته بود

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه چهارم فروردین 1393 و ساعت 10:25 |

«هنر» عبارت است از شايستگي‌ها و مهارتها و منظور از «گوهر» سرشت، طبيعت و صفات و استعدادهاي موروثي است. در مورد مقايسة فرهنگ و هنر با گوهر، فردوسي مقام فرهنگ را از گوهر افزونتر مي‌شمارد. هنر را به منزلة بوي گل و گوهر را به مثابة رنگ آن تمثيل مي‌كند و افتخار به فرهنگ و هنر را والاتر از افتخار به گوهر مي‌شمارد.

چنين داد پاسخ بدو رهنمون                     كه فرهنگ باشد ز گوهر فزون

كه فرهنگ آرايش جان بود                       زگوهر سخن گفتن آسان بود

گهر بي‌هنر زار و خوارست وسست              به فرهنگ باشد روان تندرست

چوپرسند پرسندگان از هنر                      نشايد كه پاسخ دهي از گهر

گهر بي‌هنر ناپسند است و خوار                 بدين داستان زد يكي هوشيار

كه گر گل نبويد زرنگش مگوي                 كز آتش نجويد كسي آب جوي

هرآنكس كه جويد همي برتري                  هنرها بيايد بدين داوري

در ياد گرفتن هنر و دانش، فردوسي به كار و كوشش و تجربه و آزمايش اهميت اساسي مي‌دهد. پذيرش رنج و زحمت را در برابر سود و نتيجة دانش با ارزش و سزاوار مي‌داند.

به گفتار خوب ار هنر خواستي                    به كردار پيدا كن آن راستي

جوان گرچه دانا بود با گهر                        ابي آزمايش نگيرد هنر

يكي داستان دارم از روزگار                       كه هرجاي دارم همي يادگار

سگ كار ديده بگيرد پلنگ                         ز روبه رمد شير ناديده چنگ

به رنج آري تنت را رواست                        كه خود رنج بردن به دانش سزاست

به خواب اندر است آنكه بيدارگشت              پشيمان شود چونكه بيدار گشت

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه چهارم فروردین 1393 و ساعت 10:6 |

این شعر مربوط به اواخرِ داستانِ «جنگِ بزرگ کیخسرو با افراسیاب» است. و شاید اگر بدانیم این بیت مربوط به چه فضائی از این داستان است، لطفِ این شعر دوچندان شود. به خصوص که از نمونه‌های درخشان مدارا با دشمن پس از دست یافتن بر اوست.
داستان شعری که روحانی در سازمان ملل خواند
گروه فرهنگ و هنر - محمدرضا ضیا {پژوهشگر ادبیات کهن} - دکتر روحانی در اواخرِ سخنرانی خود در سازمان ملل (سوم مهرماه ۱۳۹۲)، شعری از فردوسی خواند، با این صورت؛

بکوشید و نیکی به کار آورید چو دیدید سرما، بهار آورید

شعری مناسبِ حال و گویایِ ادبیاتِ فاخرِ جدیدی که بناست ازین پس از ایران شنیده شود. گویا دکترظریف نیز در صفحۀ فیس بوکشان از این شعر استفاده کرده‌اند. این شعر مربوط به اواخرِ داستانِ «جنگِ بزرگ کیخسرو با افراسیاب» است. و شاید اگر بدانیم این بیت مربوط به چه فضائی از این داستان است، لطفِ این شعر دوچندان شود. به خصوص که از نمونه‌های درخشان مدارا با دشمن پس از دست یافتن بر اوست.

پس از پیروزی ایرانیان، بعضی از لشکریان وقتی می‌بینند که پیروز شده‌اند، از تساهل و مهربانیِ کیخسرو ناراحت می‌شوند و می‌گویند گوئی او به مهمانی بابا رفته! و از خونِ پدرش شهیدش (سیاوش) یادی نمی‌کند؛

که کیخسرو ایدون بدان سان شده ست                        که گویی سوی باب، مهمان شده ست
همی یاد نایدش خونِ پدر                                            بریده به خیره به بیداد سر

از او می‌خواهند که دمار از تورانیان برآورد؛

چرا چون پلنگان به چنگالِ تیز           نیَنگیزد از خانِ او رستخیز؟!
فرود آورد کاخ و ایوانِ اوی               برانگیزد آتش ز خویشانِ اوی
اینجاست که کیخسرو، حکیمانه به لشکریان پاسخ می‌دهد که نباید تندی کرد و بی‌خردان را ستود، بلکه در برابرِ کینه، دادگستری می‌کنیم، چون نیکی است که ماندگار است و چه بسا همین چرخِ گردنده که امروز با ماست، باز جفا کند؛

که هرجای تندی نباید نمود            سرِ بی‌خرد را نشاید ستود
همان به که با کینه، داد آوریم         به کام اندرون، نام یاد آوریم
که نیکی ست اندر جهان یادگار        نماند به کس جاودان روزگار
همین چرخِ گردنده، با هر کسی         تواند جفاگستریدن بسی

از طرفِ دیگر هم، تورانیانِ شکست خورده از کیخسرو خواهش می‌­کنند که حال که بر ما دست یافته‌ای بر ما ببخشای و به ما مثلِ بی‌گناهان بنگر؛

کنون از درِ بی‌گناهان به ما                     نگه کن به آیینِ شاهان به ما

و از او می‌خواهند، آنان را به کیفرِ گناهِ پادشاه‌شان، افراسیاب نکشد؛

ز بد کردنِ جادو افراسیاب             نگیرد برین بی‌گناهان شتاب،
به خواری،به زخم و به خون ریختن    چه بر بی‌گنه خیره آویختن

که از شهریاران سزوار نیست          بریدن سری کان گنهکار نیست...

کیخسرو پس از شنیدن حرف آن‌ها، دلش بر ایشان رحمت می‌آورد و این اصلِ درخشان اخلاق را یادآوری می‌کند که ما «آنچه بر خود نمی‌پسندیم بر دیگران نیز روا نمی‌داریم»؛

چنین گفت کیخسروِ هوشمند           که هرچیز کان نیست مارا پسند،

نیاریم کس را‌‌ همان بَد به روی          اگرچند باشد جگر کینه جوی...

و به آن‌ها می‌گوید که شما از طرفِ ما در امانید؛


بباشید ایمن به ایوانِ خویش          به یزدان سپرده تن و جان خویش

و بعد به لشکریانِ خود می‌گوید که بختِ پیروز، به ما این برتری را داده است ولی ما در پی کینه جویی نیستیم؛

به ایرانیان گفت: پیروزبخت به ما داد بوم و بر و تاج و تخت..

ز دل‌ها همه کینه بیرون کنید        به مِهر اندرین کشور افسون کنید...

بیتی که دکتر روحانی خواند پس از این ابیات است و صورتِ کهن‌تر و اصیل ترِ آن در تصحیحِ معتبرِ دکترجلال خالقی مطلق چنین است؛

بکوشید و «چربی» بکار آورید               چو دیدید سرما، بهار آورید

(کاتبان نسخه‌ها، در بعضی موارد وقتی کلمه‌ای به نظرشان نامأنوس می‌آمده، آن را تغیر می‌داده‌اند، در این مورد هم کاتبان «چربی» را که به معنی مدارا و نرمش است و کمی نامأنوس بوده، به «خوبی» تغیر داده‌اند. البته دکتر روحانی «نیکی» خواندند که به نظرم تصرفِ جدیدتری است چون هیچ یک از نسخه‌های کهن شاهنامه، این ترکیب را ندارد)

در همین جاست که لشکر دشمن (توران) به نزد کیخسرو می‌آیند و با دیدنِ برخوردِ خوبِ کیخسرو همگی «شدند آن زمان شاه را چاکران»

در ادامۀ داستان، این توصیه هایِ انسانی کیخسرو مایۀ مباهات و نشان دهندۀ تساهل ایرانیان است وی می‌گوید آشوب کردنِ بیهوده و زدنِ کسی که تسلیم شده، انسانی نیست. این ادبیات اکنون نیز بسیار مناسبِ حالِ امروزِ ایران و جهان است؛

نه مردی بود خیره آشوفتن    به زیر اندر آورده را کوفتن
ز خون ریختن دل بباید کشید     سرِ بی‌گناهان نباید برید

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه چهارم فروردین 1393 و ساعت 9:47 |

 

ح

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 8:26 |

جابربن عبدالله انصاری از معروف ترین و معتبرترین صحابه پیامبر گرامی اسلام(ص) است.

ایشان به دلیل کهولت سن و نابینایی از حضور در رکاب حضرت سیدالشهداء(ع) در قیام عاشورا محروم شد اما در روز اربعین همراه با عطیّة بن ‏سعد بن ‏جناده عوفى وارد کربلا شد. گر چه نابینا بود، اما بوی یار او را بیناتر از هر بیننده‏‌ای کرده بود. در واقع آنجا که دیدگان دل به نور بصیرت آگاه می‏‌شود، چشم عقل بیناتر از هر بیننده‏‌ای راه را به او نشان می‌‏دهد.

جابر پس از اطلاع از چگونگی جنگ و به دست آوردن نشانى محل شهادت امام عازم سرزمین کربلا گردید و نخستین کسى بود که توفیق زیارت قبر امام حسین(ع) را به دست آورد و پایه‏ گذار سنت حسنه زیارت مرقد سرور شهیدان- در اربعین سال ۶۱- گردید. جابر محزون و مغموم نزدیک فرات رفت، غسل کرد و برای خوش بویی بدن، مقداری سعد بر خود پاشید و با گام های آرام به سوی قبر حضرت اباعبدالله(ع) روانه شد. در هر قدم با متانت خاصی که آن را حفظ می نمود خداوند را یاد کرده و ذکر می گفت. وقتی دستش به قبر مطهر رسید بیهوش شد و زمانی که بهوش آمد سه بار گفت: حبیبی یا حسین! و بعد از آنکه زیارت را به اتمام رساند گفت: "من شهادت می دهم که ما هم با شما در این کار شریک هستیم." زیارت جابر در آن حالت و سخنی که خطاب به شهدای کربلا می گوید هرکدام دارای پیام های خاصی است که در حقیقت شعور زیارت و عزاداری را بیان می کند. بر این اساس رفتار و نحوه ی زیارت وی به عنوان نخستین زائر کوی حضرت اباعبدالله(ع) دارای پیام های اخلاقی ویژه ای است که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از:

۱- اولین پیام اخلاقی زیارت جابر حاکی از آنست که زائر و عزادار حسینی(ع) با وجود تمام آلام و ناراحتی که در وجودش موج می زند باید موقر و متین رفتار کند و به گونه ای عرض ادب نماید که شایسته زیارت حجت خداست. متأسفانه در جامعه بعضاً رفتارهایی مشاهده می شود که در آن این مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخی سوگواری های آهنگین، قمه زنی ها و بدعت های عزاداری که موجب آسیب رساندن به چهره ی دین می شود، مجالس پرحاشیه و رفتارهای ناشایستی که در برخی محافل دیده می شود و نام آن را عزاداری می گذارند همه و همه آداب و رسومی است که از عدم شناخت عظمتِ زیارت حجت خدا ناشی می شود.

۲- پیام آموزنده ی دیگر در رفتار جابر عزاداری همراه با تعقل و تدبر است. به گونه ای که در نحوه ی عرض ارادت جابر به ساحت مقدس امام معصوم(ع) هم شور مشاهده می گردد هم شعور، هم دل و کلام جابر با امام است و هم اندیشه و رأی او. جابر گریه می کند، خود را برقبر مطهر امام می اندازد، برای حبیب خود روضه می خواند اما در عین حال ادب را رعایت می نماید، فکور و شکور است، ذکر خدا را دائم در زبان دارد و بیانش در مدح امام به گونه ای است که برای خود الزامات رفتاری در تبعیت از ایشان تبیین می نماید.

۳- جابر در شرایطی قبر سرورشهیدان را زیارت نمود که امام حسین(ع) و یارانش به شهادت رسیده و خانواده ی ایشان اسیر بودند و مردم نیز از بیعت خود با امام سرباز زده و حکومت جنایتکار اموی اجازه هرگونه ابراز ارادت به این خاندان را ممنوع کرده بود اما جابر بدون هیچ نگرانی و ترس از عواقب این مساله، خالصانه و با عرفان کامل به زیارت قبر امام سوم شیعیان رفت و با این کار این نکته را یادآور شد که طرفداری از حق نباید به علت ترس از افراد ظالم مسکوت بماند.

۴- حرکت دیگری که جابر انجام می دهد شریک دانستن خود با شهدای دشت نینواست در حالی که در این جنگ شرکت نداشته است.

عطیّه از جناب جابر پرسید: چگونه ما با ایشان شریک هستیم و حال آن که فرود نیامدیم سرزمینی را، و بالا نرفتیم کوهى را و شمشیرى نزدیم؟ و اما این گروه، جدایى افتاده مابین سر و بدنشان، و اولادشان یتیم و زنانشان بیوه گشته اند. جابر گفت: اى عطیه! شنیدم از حبیب خود رسول خدا(ص) که فرمود: هر که دوست دارد گروهى را، با ایشان محشور شود و هر که دوست داشته باشد عمل قومى را، شریک شود در عمل ایشان. پس قسم به خداوندى که محمّد(ص) را براستى برانگیخته که نیّت من و اصحابم بر آن چیزى است که گذشته بر او حضرت حسین علیه السّلام و یاورانش. به این ترتیب، جابر بن عبدالله انصارى نه تنها خود موفق به زیارت اباعبداللّه الحسین علیه السّلام گردید، بلکه با رفتار و گفتار خود، زیارت امام حسین علیه السّلام و سایر شهیدان کربلا را در میان دوستداران اهل بیت علیهم السّلام رواج داد.

۵- جابر اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر و جنگ با ملحدان را از اقدامات گروهی می داند که توفیق شهادت را نصیب خود کردند و در توجیه عقیده خود با تأسی به پیامبراعظم(ص) می گوید: "سوگند به خداوندی که محمد(ص) را به راستی فرستاد، نیت من و اصحابم همان نیت امام حسین(ع) و اصحاب اوست، نیتی که بر اساس آن به شهادت رسیدند." هدف شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان با توجه به فرموده خود حضرت زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر و احیای سنت پیامبر بود. پس زائر و عزادار امام باید سنت امام را در سیرت خود نهادینه سازد. سنتی که در آن تهمت وجود نداشت، خبری از دروغ و ریا نبود، گران فروشی در کار نبود، کسی حق رباخواری نداشت و کسی در گناه دیگری شریک نمی شد. از سخن جابر این نکته برداشت می شود که همیشه جهاد به معنای شمشیر بدست گرفتن و جنگیدن نیست بلکه کسی که در زمان خود بتواند سنت هایی را که در قرن ها پیش بهترین بندگان برگزیده خدا به خاطر آن از خون خود گذشتند احیا و حفظ نماید در ثواب آن جهاد شریک خواهد شد.

ورود جابر صحابى بزرگوار پيامبر اعظم(ص) به كربلا در اربعين حسينى براى زيارت قبر آن حضرت و ساير شهداى دشت نینوا، در واقع اين هدف را دنبال مى كرد كه سدّ خفقان را بشكند و راه را براى زائران حسينى بگشايد تا با زيارت پرشورشان پرچم عاشورا را در كربلا برافرازند و خاطره شهيدان را همواره زنده نگه دارند و مبارزه دامنه دارى را از اين طريق بر ضدّ دشمن آغاز كنند. بر این اساس اعتبار اربعين امام حسين (ع‌) از قديم الايام ميان شيعيان و در تقويم تاريخي ‌وفاداران به امام حسين (ع‌) شناخته شده است‌. اهمیّت اربعین وقتی بیشتر درک می شود که نقش سازنده و مفید آن در ماندگاری و جاودانگی حماسه عاشورا و تبیین اهداف و آرمان والای امام حسین علیه السلام در نظر گرفته شود. تکریم و گرامی داشت اربعین، تعظیم شعایر دینی و رمز تداوم نهضت حسینی و اعلان وفاداری و پایبندی به مکتب سرخ عاشوراست.

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 8:18 |

تهاجم فرهنگي که سالها قبل، آن را گوشزد می‎کردم،اکنون عینیات انکارناپذیری یافته است /سپردن فرهنگ به مردم نافی وظیفه نظارتی دولت نیست/ هشدارنسبت به کندشدن رشدعلمی؛ دانشگاه‎ها به هیچ دلیلی جولانگاه جریانهای سیاسی نشود

 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (سه شنبه) در دیدار رئیس و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، با تبیین اهمیت حیاتی مقوله فرهنگ و جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ ضمانت اجرای مصوبات این شورا؛ وظایف نظارتی و هدایتی دستگاهها در مقوله فرهنگ؛ ضرورت برخورد حکیمانه با پدیده های فرهنگی، استمرار پیشرفت علمی در دانشگاهها؛ تدوین مبانی تحول علوم انسانی، و صیانت از زبان زیبای فارسی، نکات مهمی را بیان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای اولین نکته سخنان خود را به موضوع اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه اختصاص دادند و با اشاره به شخصیت و سوابق فرهنگی روسای سه قوه و همچنین اکثریت اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بعنوان دردمندان عرصه ی فرهنگ، گفتند: بر همین اساس از این شورا انتظار می رود اهتمام و تلاش بیشتری برای برجسته کردن موضوع فرهنگ در جامعه و رساندن آن به جایگاه واقعی، به خرج دهد.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ و ارزشهای فرهنگی، هویت و روح یک ملت است، خاطر نشان کردند: فرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند.
 
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره با تأکیدهای قبلی مبنی بر لزوم وجود پیوست فرهنگی برای همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه های مختلف افزودند: برخی اوقات ممکن است، تصمیم گیری‎ها و مصوّبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، تبعات منفی فرهنگی در جامعه بوجود آورد که دلیل آن نبود پیوست فرهنگی است.
 
ایشان تأکید کردند: برای فعالیتهای فرهنگی، برنامه ریزی ضروری است و نمیتوان انتظار داشت که فرهنگ کشور اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی، به خودی خود پیش برود.
 
رهبر انقلاب اسلامی از این نکته وارد موضوع لزوم نظارت و هدایت دولت درخصوص مسائل فرهنگی شدند و خاطر نشان کردند: دستگاههای مختلف در قبال جریان فرهنگ عمومی کشور مسئولند. 
 
حضرت آیت الله خامنه‎ای هدایت و نظارت در مسائل فرهنگی را همچون مراقبت باغبان از گلهای زیبا دانستند و گفتند: کندن علف های هرز در یک بوستان به معنای رشد گلها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست. 
 
رهبر انقلاب اسلامی حساس بودن و مقابله با مسائل مخرّب فرهنگی را از وظایف نظارتی حکومت دانستند و افزودند: همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم.
 
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ همواره متکی به حضور مردم است، افزودند: سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور مردم نمی باشد. 
 
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی اظهارات غیر مسئولانه در خصوص لزوم آزادی های فرهنگی همچون غرب، خاطر نشان کردند: چرا هنگامی که غربی‌ها بر مسائل غیر معقول و انحرافی همچون اختلاط زن و مرد با عنوان تساوی زن و مرد، یا سبک زندگی خود با عنوان پیشرفت و تجدد لجاجت دارند، ما بر ارزشهای والای فرهنگ خود اصرار نداشته باشیم؟
 
جایگاه و اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ابتکارات با برکت امام خمینی (ره) بود که عالی ترین و بهترین مرکز فرهنگی کشور است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای، حضور مسوولان ارشد و همچنین حضور چهره های تأثیرگذار علمی و فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را مهمترین نقطه قوت این شورا دانستند و تأکید کردند: همین مساله موجب می شود که موضوع فرهنگ کشور، تابع بالا و پایین شدن جریانات سیاسی نباشد و حرکت فرهنگی کشور ضمن برخورداری از ثبات، از روزمره گی خارج شود.
 
ایشان افزودند: یکی از مسائل مهم در شورایعالی انقلاب فرهنگی این است که اعضای شورا، جایگاه و تأثیرگذاری آن را به عنوان مرکز اصلی سیاستگذاری فرهنگی کشور باور داشته باشند.
 
ایشان حضور مستمر اعضاء و تعطیل نشدن جلسات شورا را بسیار ضروری برشمردند و افزودند: شورایعالی انقلاب فرهنگی به مسائل زیرساختی و اساسی بپردازد و از ورود به جزئیات پرهیز کند.
 
رهبر انقلاب اسلامی سومین نکته خود را به ضمانت اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اختصاص دادند و گفتند: مصوبات شورا حتماً اجرا شوند.
 
رهبر انقلاب اسلامی حضور رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و قانونگذاری و وزرا و مسئولان را ضمانت اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی دانستند و خاطرنشان کردند: اسناد بسیار مهم و خوبی همچون نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی، و سند راهبردی نخبگان باید اجرایی و عملی شوند و خودِ شورا نیز بر نحوه اجرای آنها نظارت داشته باشد.
 
 
واقعیتی به نام تهاجم فرهنگی، چهارمین نکته ای بود که رهبر انقلاب توجه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به آن جلب کردند.
 
ایشان با اشاره به سخنان چهره های فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی درباره تهاجم فرهنگی آمریکا علیه سایر فرهنگها افزودند: واقعیتی که سالها قبل، آن را گوشزد می کردم هم اکنون، عینیات انکار ناپذیری یافته است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای سپس یک واقعیت دیگر را مورد اشاره قرار دادند: «فعالیت حداقل صدها رسانه صوتی، تصویری، مکتوب و اینترنتی در جهان با هدف مشخص تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ایران». 
 
ایشان برخی بازی های رایانه ای و اسباب بازیهای وارداتی را از جمله مصداق هایی خواندند که در ترویج رفتار و سبک زندگی غربی در ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی تأثیرگذاری میکند.
 
رهبر انقلاب کار و ابتکار را اساس برخورد حکیمانه با مقوله تهاجم فرهنگی دانستند و تأکید کردند: باید با تلاش مبتکرانه به مقابله با این مقوله پرداخت که در این زمینه مسئولیت صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار سنگین است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه به وزارت ارشاد توصیه موکد کردند: تولید کتاب، ترجمه کتاب های مفید، تولید فیلم های سینمایی جذاب با تکیه بر ظرفیت های بالای ساخت فیلم، تولید بازی های رایانه ای مفید، ترویج بازی های پر تحرک و تولید اسباب بازی های معنا دار و جذاب را در دستور کار قرار دهد.
 
رهبر انقلاب ، رصد و شناخت دقیق پدیده های نوظهور تهاجم فرهنگی را قبل از ورود به ایران ضروری دانستند و خاطر نشان کردند: دیر فهمیدن و دیر جنبیدن مشکل آفرین است بنابراین باید به موقع و حکیمانه برخورد کرد.
 
ایشان در تبیین برخورد حکیمانه خاطر نشان کردند: گاه باید از نفوذ پدیده ها، کاملا جلوگیری کرد اما برخی پدیده ها را میتوان پذیرفت و یا اصلاح کرد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان آخرین نکته در بحث تهاجم فرهنگی، انفعال و موضع دفاعیِ صرف در مقابل فرهنگ مهاجم را، بدترین و خسارت بار ترین نوع برخورد خواندند و خاطر نشان کردند: مواضع تهاجمی نیز در برخی موارد لازم است اما به هر حال در هر شرایط باید حکیمانه و با فکر عمل کرد.
 
رهبر انقلاب سپس در پنجمین نکته از سخنان خود رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به توجه کامل به ضرورت استمرار پیشرفت علمی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی فراخواندند.
 
ایشان شتاب فراوان علمی کشور و پیشرفتهای علمی یک دهه اخیر را واقعیت مبارکی خواندند که مخالفان ایران نیز به آن اذعان کرده اند.
 
حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان رئیس جمهور در همین زمینه، همه مسئولان کشور به ویژه وزیران آموزش عالی و بهداشت و درمان را موظف کردند همه تلاش خود را بکار گیرند تا چرخه پیشرفت علمی کشور کند نشود و هر روز توسعه و سرعت بیشتری یابد.
 
ایشان افزودند: واقعیتی به نام «ما می توانیم» در روح جوانان کشور موج می زند، این امواج نشاط آفرین را تقویت کنید تا به یاری پروردگار رسیدن کشور به قله های علمی و مرجع شدن علمی ایران و برپایی تمدن نوین اسلامی، تحقق یابد.
 
رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه بسیار مهم دیگر هم داشتند و آن اینکه: دانشگاهها به هیچ دلیلی جولانگاه جریانهای سیاسی نشود چرا که اینکار جلوی رشد و شتاب علمی را می گیرد.
 
ایشان خاطرنشان کردند: همچون گذشته اعتقاد داریم جوان به ویژه جوان دانشجو موتور محرک تحولات سیاسی اجتماعی است اما این مسئله با تبدیل دانشگاه به محل جولان جریانهای سیاسی کاملاً متفاوت است.
 
ششمین نکته سخنان رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابراز یک نگرانی شدید و دغدغه عمیق بود: «نگرانی از بی توجهی به زبان فارسی و تهاجماتی که به این زبان می شود».
 
ایشان با انتقاد از کاربرد تعابیر بیگانه در مواقعی که لغت فارسی وجود دارد افزودند: متأسفانه کار به جایی رسیده است که برخی از به کار نبردن اصطلاحات فرنگی احساس خجالت می کنند و نامها و تعابیر بیگانه در مسائل مختلف و حتی در مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان در حال گسترش است.
 
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن مقابله حکیمانه با هرگونه تضعیف و معارضه با زبان عمیق و زیبای فارسی، برای تقویت، گسترش و تحکیم زبان فارسی در همه زمینه ها، تلاش ملموس و مجدانه ای انجام دهد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه علوم انسانی را یادآور شدند و افزودند: شورا، به عنوان اساسی ترین کار، به تدوین مبانی علمی و فلسفی تحول علوم انسانی اقدام کند.
 
رهبر انقلاب در آخرین نکته، ضرورت توجه به آسیبهای اجتماعی و علل فرهنگی آن را خاطرنشان کردند و افزودند: ریشه یابی و بررسی راه حلهای مسائلی همچون طلاق، فسادهای مالی و بزهکاری مورد توجه شورا قرار گیرد.
 
ایشان در زمینه مسائل اجتماعی، افزایش سن جمعیت کشور را خطری واقعی برشمردند و افزودند: مسئولان مقابله با کاهش جمعیت جوان کشور را جدی بگیرند و برای آن راه حلهای به موقعی ارائه دهند.
 
رهبر انقلاب در این دیدار همچنین یاد مرحوم دکتر حسن حبیبی را گرامی داشتند.
 
قبل از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور، شورایعالی انقلاب فرهنگ را بالاترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی کشور خواند و گفت: اگر دولت قصد داشت بهترین مشاوران فرهنگی را برگزیند، نمی توانست بهتر از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی را انتخاب کند.
 
آقای روحانی با اشاره به مصوبات بسیار موفق شورا بویژه درخصوص تولید علم و فناوری تأکید کرد: دولت مصمم است اقدامات مجدانه ای را برای تکمیل چرخه علم و فناوری در کشور و تولید ثروت از علم و افزایش قدرت ملی، انجام دهد.
 
رئیس جمهور با تأکید بر عزم دولت برای اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: از جمله اسناد شورا، سند مربوط به نخبگان است که دولت برای اجرایی شدن آن و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدام خواهد کرد.
 
آقای روحانی یکی از رویکردهای دولت را تهیه پیوست فرهنگی برای مسائل اجرایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست و با اشاره به اهتمام دولت برای صیانت از باورهای دینی و اخلاقی، افزود: ما معتقدیم باورهای دینی باید در کنار عقلانیت و اعتدال، از افراطی گری و خرافه گرایی و شعار زدگی فاصله بگیرد.
 
رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم در مسائل فرهنگی و همچنین وظیفه نظارتی شورایعالی انقلاب فرهنگی، موضوعات نهاد خانواده و آموزش و پرورش را دارای اهمیت ویژه برشمرد و تأکید کرد: اصلاح فرهنگ عمومی جامعه از طریق فرهنگ سازی در خانواده ها و مدارس امکان پذیر است.
 
 
+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در چهارشنبه بیستم آذر 1392 و ساعت 9:5 |

آن حضرت روز يك شنبه ، هفتم ماه صفر، سال 128 هجرى قمرى (2) در روستائى به نام أ بواء بين مكّه معظّمه و مدينه منوّره ديده به جهان گشود.
نام : موسى (3) صلوات اللّه و سلامه عليه .
كنيه : ابوالحسن ، ابوالحسن اوّل ، ابوالحسن ماضى ، ابوابراهيم ، ابوعلىّ، ابواسماعيل ، ابواسحاق و... .
لقب : عبد صالح ، كاظم ، باب الحوائج ، صابر، رجل ، امين ، عالم ، زاهر، صالح ، شيخ ، وفىّ، نفس زكيّه ، زين المجتهدين و... .
نقش انگشتر: حضرت داراى دو انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتيب عبارتند از: ((حَسْبِيَاللّهُ))

، ((المُلْكُ لِلّهِ وَحَدَهُ))

.
پدر: امام جعفر، صادق آل محمّد صلوات اللّه عليهم .
مادر: حميده مصفّاة اندلسى ، دختر صاعد بربرى .
دربان : محمّد بن فضل ، مفضّل بن عمر را گفته اند.
مدّت امامت : حضرت روز دوشنبه ، 25 شوّال ، سال 148 هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر بزرگوارش ، در بيست سالگى منصب امامت و زعامت جامعه اسلامى را به عهده گرفت و تا سال 183 هجرى ، امامت آن حضرت به طول انجاميد.
مدّت عمر: آن حضرت مدّت بيست سال و بنابر نَقلى 19 سال ، هم زمان با پدر بزرگوارش و مدّت 35 سال پس از آن ادامه حيات داد كه جمعا 55 سال طبق مشهور، عمرى با بركت و پر از مشقّت را سپرى نمود، گرچه بعضى عمر آن حضرت را تا 58 سال نيز گفته اند.
علّت زندانى شدن آن امام مظلوم صلوات اللّه و سلامه عليه را طبق آنچه گفته اند، چنين است :
در آن سالى كه هارون الرّشيد به سفر حجّ رفت و در كنار قبر حضرت رسول صلى الله عليه و آله جمعى از بنى هاشم و از آن جمله امام موسى كاظم عليه السلام را ديد، كه جهت زيارت قبر آن حضرت حضور دارند.
هنگامى كه هارون الرّشيد نزديك قبر مطهّر رسيد، گفت : ((السّلام عليك يا رسول اللّه ! يا بنى عمّى !))

يعنى ؛ سلام بر تو اى رسول خدا!
اى پسر عمويم .
در همين حال ، امام موسى كاظم عليه السلام جلو آمد و هنگامى كه نزديك قبر مطهّر رسيد؛ اظهار داشت : ((السّلام عليك يا أ بة !))


يعنى ؛ سلام بر تو اى پدر.
هارون الرّشيد با ديدن چنين صحنه اى ، چهره خود را درهم كشيد و كينه و عداوت آن حضرت را بر دل گرفته و مصمّم بر تحقير و قتل حضرت شد.
مضافا بر آن كه سخن چينان دنياپرست و رياست طلب - كه در هر زمان بوده و هستند - از موقعيّت سوء استفاده كرده و در هر فرصت مناسبى بر عليه آن حضرت نزد هارون بدگوئى و سخن چينى نموده و او را بر عليه حضرت ، تحريك مى كردند.
تا آن كه هارون به بغداد مراجعت كرده و دستور جلب آن حضرت را صادر كرد؛ و حضرتش را در بصره زندانى گرداند.
و چون مدّتى را در آن جا سپرى نمود، به بغداد منتقل شده ؛ و در زندانى مخوف و وحشتناك تحت انواع شكنجه هاى جسمى و روحى محبوس ‍ گرديد.
در اين كه حضرت سلام اللّه عليه در چند مرحله زندانى شد؛ و نيز جمعا چه مدّت زمانى را در زندان سپرى نمود، بين مورّخين اختلاف است .
بنابر مشهور: حضرت توسّط سِندى بن شاهك ؛ و به دستور هارون الرّشيد مسموم گرديد؛ و در روز جمعه ، 25 رجب ، سال 183 هجرى قمرى (4) در زندان بغداد به شهادت رسيد؛ و جسد مطهّرش در قبرستان بنى هاشم كاظمين دفن گرديد.
خلفاء و سلاطين هم عصر آن حضرت : دوران امامت آن حضرت هم زمان بود با حكومت منصور دوانيقى ، محمّد مهدى عبّاسى ، هادى عبّاسى ، هارون الرّشيد.
تعداد فرزندان : مرحوم سيّد محسن امين رحمة اللّه عليه تعداد 18 پسر و 19 دختر از فرزندان امام موسى كاظم عليه السلام را نام برده است ؛ ولى بعضى ديگر گفته اند: آن حضرت داراى 37 دختر و 23 پسر بوده است .
نماز آن حضرت : دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، دوازده مرتبه سوره توحيد خوانده مى شود.(5)
و پس از پايان سلام نماز، تسبيحات حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام گفته مى شود؛ و سپس حوائج و خواسته هاى مشروعه خويش را از درگاه خداوند متعال تقاضا نموده ، كه ان شاء اللّه بر آورده خواهد شد.

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در سه شنبه نوزدهم آذر 1392 و ساعت 9:59 |
صفات شیعه در کلام اهل بیت علیهم السلام ۱
در ایام ماه محرم، همه جا سخن از اهمیت مسأله‌ی ولایت اهل بیت و محبت و مودت خاندان رسول خدا است. بی گمان شیعیان بر خود می‌بالند که پیرو پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان اند و چشم امید خود را به عنایت این برگزیدگان الهی دوخته‌اند. شیعیان را امید آن است که به عنایت موالیان و بر اثر نعمت محبت و ولایت نسبت به خاندان پیامبر، سرانجام رستگار شوند و در جوار رحمت و رضوان الهی جای گیرند.

این مسأله هرچند که در جایگاه خود بسیار پر اهمیت و ارزشمند است، اما باید دانست که شیعه‌ بودن مراتب و درجاتی دارد و یک شیعه می‌باید صفاتی را در خود پرورش دهد تا این نام، زیبنده‌ی او باشد. در واقع به صرف ادعا نمی‌توان خود را پیرو اهل بیت علیهم السلام دانست. بلکه برای این پیروی، باید نشانه‌های یک پیرو واقعی را در خود تقویت کرد. اهل بیت علیهم السلام نیز با عنایت به همین مسأله، صفات پیروان و شیعیان خود را در روایات متعددی بیان کرده‌اند. روایاتی که با اندک تأملی در آن‌ها، دشواری شیعه بودن، بیش از پیش بر انسان روشن می‌شود.

مرحوم ابن بابویه، در کتابی به نام «صفات الشیعه» به جمع آوری روایات این بحث پرداخته است. این دانشمند بزرگ شیعی، هفتاد و یک روایت را در این کتاب گردآوری کرده است. در ادامه به معرفی برخی از ویژگی‌های شیعه در روایات اهل بیت علیهم السلام از این کتاب خواهیم پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که ترجمه‌ی روایات انتخاب شده از اثر ارزشمند جناب آقای توحیدی در ترجمه‌ی این کتاب است.

۱. حب و بغض برای خداوند: یکی از صفات شیعه‌ی واقعی آن است که معیار دوستی و دشمنی‌اش اطاعت از خداوند است. با آنان که خدا دستور داده، به نیکی رفتار می‌کند و در برابر آنان با کرامت و مهربانی رفتار می‌کند و در مقابل، با آنان که با خدا یا ولی او سر جنگ دارند، به سختی برخورد می‌کند و از تکریم آنان خودداری می‌نماید. شیعه‌ی واقعی دوستان و همنشینان خود را از میان صالحان و پرهیزگاران بر می‌گزیند و از همنشینی با گناهکاران و مخالفان دین خدا پرهیز می‌کند. این ویژگی آن چنان پر اهمیت است که در روایات اهل بیت علیهم السلام در کتاب صفات الشیعه، بارها بدان پرداخته شده است. به عنوان یک نمونه از این روایات به این مورد توجه کنید. امام رضا علیه السلام فرمودند:
«هر كس به كسى كه از ما بريده است بپيوندد، يا با كسى كه به ما پيوسته است، قطع رابطه نمايد، يا مدح و ستايش از كسى كند كه بر ما عيب مى‏گيرد، يا گرامى بدارد كسى را كه با ما مخالف است، از ما نيست و ما هم از او نيستيم.» (صفات الشیعه، روایت ۱۰)

۲. انجام واجبات و ترک محرمات: بی‌گمان انجام واجبات الهی و ترک محرمات، از مهم‌ترین ویژگی‌های شیعه‌ی واقعی است. کسی که خود را پیرو مکتب اهل بیت پیامبر می‌داند، باید بیش از هر کس دیگر، برای اجرای دستورات الهی تلاش کند و دامان خود را از گناهان پاک نگاه دارد. به عنوان نمونه‌ای از روایات، به این مورد توجه کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند:
به خدا سوگند، شيعه على عليه السّلام نيست، مگر كسى كه شكم و عورتش را از حرام نگه بدارد و اعمالش را براى [جلب رضايت‏] پروردگارش انجام دهد و به ثواب و پاداش او اميدوار باشد و از كيفرش بهراسد. (صفات الشیعه روایت ۱۲)

۳. تمسک به اهل بیت و معرفت آن بزرگواران: شیعه‌ی واقعی در زندگی روزمره‌ی خود، همواره ارتباط قلبی‌اش را با اهل بیت حفظ می‌کند. به آن بزرگواران متوسل و متمسک می‌شود و حاجات خود را از طریق ایشان برطرف می‌کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: «دروغ مى‏گويد كسى كه گمان مى‏كند از شيعيان ماست، در حالى كه به غير ما تمسّك مى‏جويد.»

۴. ورع و تقوا: مؤمن همواره باید نسبت به سرنوشت خویش بیمناک باشد و یاد مرگ و قیامت، خوای آسوده را از چشمانش برباید. در بیان ویژگی‌های اصحاب خاص امیرمؤمنان علیه السلام، یکی از موارد همین حالت سیمای بیرونی آن مردان خدا است که از شدت هراس از سرنوشت خویش در روز قیامت، رنگ به رخسار نداشتند حتی حالت ضعف و زردی، بر چهره‌هایشان هویدا بود. مؤمن از ترس خداوند و عذاب او در روز قیامت، در سجاده‌ی عبادت با صدای بلند می‌گرید و هرگز اعمال خود را برای نجات خویش کافی نمی‌داند. در روایتی در کتاب صفات الشیعه به نقل از امام باقر علیه السلام چنین می‌خوانیم:
شيعيان على عليه السّلام چهره‏هايشان زرد رنگ، [بدنهايشان‏] لاغر و نحيف و لبهايشان خشكيده است. خشكى لبهايشان در اثر روزه دارى است. شكمهايشان به پشتشان چسبيده و رنگ رخسارشان زرد گشته و صورتهايشان دگرگون شده است. وقتى شب آنها را فرا مى‏گيرد، زمين را بستر خويش مى‏گيرند و پيشانى‏هايشان را بر آن مى‏نهند، در حالى كه چشمهايشان گريان است و اشكهايشان فراوان. بسيار نماز مى‏خوانند و دعا مى‏كنند و كتاب خدا را زياد تلاوت مى‏كنند، مردم شادمانند و آنها اندوهگينند. (صفات الشیعه روایت ۱۹)

۵. کثرت عبادت خداوند: همان حالت پیش‌گفته در بخش قبلی، باعث می‌شود که مؤمنان، از تمام فرصت‌های خود در جهت عبادت خداوند استفاده کنند. شیعه‌ی واقعی شبها را به عبادت و نماز می‌گذراند و روزها را روزه دار است. به همین جهت است که زمستان را بهار مؤمن دانسته اند. چرا که روزهایش کوتاه و برای روزه داری مناسب است و شبهای طولانی‌اش برای مؤمن، فرصتی گرانقدر در جهت نماز خواندن است. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن روایت مفصلی فرمودند:
«همانا نفس مؤمن، به خودش مشغول است و مردم از او در آسايشند. هنگامى كه شب، او را فرا مى‏گيرد، رويش را بر زمين مى‏سايد و براى خداى بزرگ سجده مى‏كند و با خالق خود، در باره رهايى‏اش از آتش جهنّم مناجات مى‏كند. پس [شما هم‏] اين گونه باشيد.» (صفات الشیعه، روایت ۶۶)
+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه هجدهم آذر 1392 و ساعت 10:45 |

محمد حسین صفری کارگردان مجموعه مستند "حدیث بندگی" گفت: این مجموعه به سه مقطع نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری از زندگی علمایی چون آیت‌الله بهاءالدینی، اراکی، شیخ حسین‌زاهد را به تصویر می‌کشد.
 
وی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های ساختاری این سریال این است که سعی کردیم از اقوام نزدیک این علما در نقش جوانی و نوجوانی آنها بهره‌مند شویم.
 
کارگردان مستند "مینوتا" افزود: در سریال "حدیث بندگی" صحنه‌ها را بازسازی کردیم و مکان تصویربرداری این پروژه در قم، دماوند و تهران توسط دوربین "بهزاد علی آبادیان" به ثبت رسیده است.
 
وی که خود نویسندگی این مجموعه مستند را بر عهده دارد در مورد عوامل این پروژه تلویزیونی گفت: "سعید سعیدپور" دستیار برنامه، "علی رضایی" مدیر تولید، "بابک شعاعی" طراح گریم و "بهزاد علی آبادیان" مدیر تصویربرداری این مجموعه مستند هستند.
 
وی خاطر نشان کرد: مجموعه "حدیث بندگی" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه و تولید شده است

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 و ساعت 8:16 |

به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، این گزارش ارزیابی آماری برای پرفروش‌ترین و پرتماشاگرترین نمایش‌های اجرا شده در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش طی شش ماهه اول سال جاری منتشر شده، که جزییات آن به شرح زیر است:

تالار اصلی (ظرفیت واقعی: 579 نفر، ظرفیت در نظر گرفته شده این اجرا: 704 نفر – قیمت بلیت: 15 هزار تومان)

نمایش "سیندرلا" به کارگردانی جلال تهرانی از 4 شهریور تا 5 مهرماه در تالار اصلی به صحنه رفت.

این اثر نمایشی در مدت 31 اجرایی که داشت، مجموعا میزبان 16 هزار و 775 تماشاگر بوده است. از این تعداد 13 هزار و 339 تماشاگر با خریداری بلیت و 3 هزار و 436 تماشاگر با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند. بر این اساس با فروش 193 میلیون و 279 هزار و 500 تومانی این اثر نمایشی، روزانه 541 تماشاگر و 430 نفر فروش بلیت داشته است.

تالار چهارسو (ظرفیت: 122 نفر، قیمت بلیت:  12 هزار تومان)

در این تالار نمایشی از 5 شهریور تا 26 مهرماه، نمایش "ناتمام" به کارگردانی سیما تیرانداز به صحنه رفت. این نمایش بعد از 31 اجرا، 3 هزار و 123 تماشاگر داشته است که از این تعداد، 2 هزار 537 نفر با خریداری بلیت و 586 نفر با استفاده از خرید بلیت از نمایش دیدن کردند. این اثر نمایشی به طور میانگین روزانه 101 تماشاگر داشته که از این تعداد 82 نفر با بلیت فروشی در تالار حضور داشتند.

تالار قشقایی (ظرفیت واقعی: 115 نفر، ظرفیت در نظر گرفته شده این اجرا: 185نفر، خرید بلیت: 12 هزار تومان)

"تعبیر یک رویا" عنوان نمایشی بود که از 8 مهر تا 17 آبان ماه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور در این تالار به صحنه رفت. این نمایش با گذشت 36 اجرا، میزبان 5 هزار و 653 تماشاگر بوده که از این تعداد 4 هزار و 647 تماشاگر با بلیت خریداری شده و یک هزار و 6 نفر با بلیت مهمان از نمایش دیدن کردند.

نمایش "تعبیر یک رویا" به طور میانگین روزانه 157 تماشاگر داشته که از این تعداد، 129 تماشاگر بلیت خریداری کردند.

تالار سایه (ظرفیت: 103 نفر – قیمت بلیت: 10 هزار تومان)

نمایش "اینجا کجاست"، به کارگردانی شیوا مسعودی، هم که از 19 خرداد تا 28 تیرماه به صحنه رفت، پس از گذشت 36 اجرا، میزبان 3 هزار و 319 تماشاگر بود. البته از این تعداد 2 هزار 245 نفر با خریداری بلیت و 1 هزار و 74 نفر با استفاده از تسهیلات بلیت مهمان از این نمایش دیدن کرده اند. این نمایش با فروش 21 میلیون و 82 هزار تومانی که به دست آورد، به طور میانگین روزانه پذیرای 92 تماشاگر و 62 تماشاگر با خرید بلیت، با احتساب کف تعداد تماشاگر و فروش، بوده است.

کارگاه نمایش (ظرفیت: 38 نفر – قیمت بلیت: 7 هزار تومان)

نمایش" ترنج" به کارگردانی تینو صالحی، که از 5 تیر تا 4 مردادماه به صحنه رفته، با در نظر گرفتن آمار 27 اجرا، میزبان یک هزار و 994 تماشاگر بوده است که از این تعداد یک هزار و 758 نفر با خریداری بلیت و 236 تماشاگر با دریافت بلیت مهمان از نمایش دیدن کرده‌اند. این نمایش با فروش 11 میلیون و 412 هزار تومانی که داشت، به طور میانگین روزانه پذیرای 74 تماشاگر و 65 تماشاگر با خرید بلیت بوده است.

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در سه شنبه دوازدهم آذر 1392 و ساعت 21:43 |

مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای در ديدار با اعضاي انجمن اهل قلم در سال 81 13با تاكيد بر تجليل از بزرگترين حماسه سراي تاريخ ايران و استخراج حكمت فردوسي از شاهنامه مي فرمايند: «من موافقم كه از فردوسي تجليل شود، شاهنامه تجليل شود و حكمت فردوسي استخراج گردد تا همه بدانند كه اين حكمت، اسلامي است يا غيراسلامي. فردوسي بايد هم بزرگ شود. فردوسي در قله است. اميدواريم كم كاري گريبان ما را نگيرد تا حكمت فردوسي را بيان كنيم. ما هستيم كه اسم او را «حكيم ابوالقاسم فردوسي» گذاشتيم؛ دشمنان دين كه اين اسم را نگذاشته اند. خوب؛ اين حكيم چه كسي است و حكمت او چيست؟ آيا حكمت زردشتي است، حكمت بي ديني است، حكمت پادشاهي است يا حكمت اسلامي؟ اين را مي شود درآورد. اگر كسي به شاهنامه نگاه كند، خواهد ديد كه يك جريان گاهي باريك و پنهان و گاهي وسيع، از روح توحيد، توكل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاري است. اين را مي شود استخراج كرد، ديد و فهميد. مخصوصاً بعضي از شخصيت هاي شاهنامه خيلي برجسته هستند كه اينها را بايد شناخت و استخراج كرد.»

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در سه شنبه دوازدهم آذر 1392 و ساعت 19:32 |

 امروز ۱۲ آذر روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است این قانون در ابتدا توسط شهید بهشتی و سایر حقوقدانان و مجتهدین تراز اول  تهیه و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید

بخشی از سخنان دکتر شهید آیت اله بهشتی(ره)

ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود

قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود…»

جملات فوق بخشی از بیانات شهید دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند.

از آن جا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا… خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت. 

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در سه شنبه دوازدهم آذر 1392 و ساعت 9:32 |
نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی همه نیکویی کن اگر بخردی
چو نیکی کنی، نیکی آید برت بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن          که نیکی نشاید ز کس خواستن
وگر بد کنی، جز بدی ندروی شبی در جهان شادمان نغنوی
نمانیم کین بوم ویران کنند همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود          کنام پلنگان و شیران شود
+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه یازدهم آذر 1392 و ساعت 8:55 |

21/10/1387
       حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد رييس جمهور، سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست‌های كلی در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايی پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
      سياست‌های كلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصل‌های: امور فرهنگی - امور علمی و فناوری - امور اجتماعی - امور اقتصادی و امور سياسی، دفاعی و امنيتی است.
       در بند 43 اين ابلاغيه آورده شده است :  تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.
«بيانات مقام معظم رهبري  بارايزنان فرهنگی ج.ا.ا در خارج از كشور»
 11/12/1388
      حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ريیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور  مسئله زبان و ادبیات فارسی را بسیار مهم دانستند و تأكید كردند: « یكی از وظایف اصلی سفیران فرهنگی، ترویج زبان فارسی از طریق پی‌گیری كرسی های زبان فارسی در مراكز علمی و دانشگاهی است» .

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه یازدهم آذر 1392 و ساعت 8:47 |

در خصوص زبان فارسي وگسترش آن در جهان
 « بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با شعراى سازمان تبليغات اسلامى »‏
31/1/ 1369
       تركيب‏پذيرى، يكى از خصوصيات زبان فارسى است، زبان فارسى، خصوصيتش تركيب‏پذيرى است و مى‏تواند بى‏نهايت مفهوم را در خودش جاى بدهد. گمان مى‏كنم كه هيچ زبانى مثل زبان فارسى نيست.البته ما زبان سعدى و حافظ را توصيه نمى‏كنيم؛ زبان فصيح امروز را توصيه مى‏كنيم.

+ نوشته شده توسط دست نوشته های شخصی سید موسی موسوی در دوشنبه یازدهم آذر 1392 و ساعت 8:42 |